ನಿಜವಾದ ಡೇಟಾ, ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ

all
 
BTC
 
ETH
 
LTC
 
DOGE
 
USDT
 
FNB
 
TRX
 
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in FinexboxToken(FNB/BTC) 0.00005888 5844.000 3551.82605553 0.00005888 0.00005882 0.00%
Please log in Dogecoin(DOGE/BTC) 0.00000025 125099354.679 318660.70630742 0.00000025 0.00000024 0.00%
Please log in Icomtech(ICOM/BTC) 0.00000090 11697149.569 77348.47372767 0.00000137 0.00000057 -15.89%
Please log in ILCoin(ILC/BTC) 0.00000444 4692.000 245.69804893 0.00000449 0.00000440 -34.12%
Please log in FREDEnergy(FRED/BTC) 0.00000250 3735.000 96.39207184 0.00000250 0.00000250 0.00%
Please log in PIASA(PIASA/BTC) 0.00000075 178373.000 1293.15784040 0.00000075 0.00000067 -5.06%
Please log in Bismuth(BIS/BTC) 0.00000763 759.000 59.45112005 0.00000811 0.00000713 -0.78%
Please log in OKCash(OK/BTC) 0.00000412 20396.000 858.26117477 0.00000412 0.00000403 1.48%
Please log in DEQUANT(DEQ/BTC) 0.00000143 12800.440 85.47930215 0.00000150 0.00000050 -0.69%
Please log in AcashCoin(ACA/BTC) 0.00000095 807.000 8.08650769 0.00000099 0.00000095 -4.04%
Please log in Jackpot(777/BTC) 0.00000470 2099.790 103.69990709 0.00000480 0.00000470 0.00%
Please log in zcash(ZEC/BTC) 0.00450631 36212.050 1712892.56642923 0.00466502 0.00450600 -2.48%
Please log in BitcoinSV(BSV/BTC) 0.01150064 45154.570 5360793.92495096 0.01150100 0.01150001 0.00%
Please log in AwardCoin(AWR/BTC) 0.00000050 13071.000 60.41901517 0.00000050 0.00000024 61.29%
Please log in EUNO(EUNO/BTC) 0.00000096 35938.000 353.98978011 0.00000096 0.00000090 0.00%
Please log in Antra(ANTR/BTC) 0.00000042 331.000 1.50913595 0.00000047 0.00000039 -10.64%
Please log in Ittrium(XIT/BTC) 0.00000015 1200.000 1.84329513 0.00000015 0.00000010 50.00%
Please log in GreenPayCoin(GPC/BTC) 0.00000238 165.000 4.33219779 0.00000244 0.00000238 -20.40%
Please log in TitleNetwork(TNET/BTC) 0.00002234 1281.000 294.74584494 0.00002234 0.00002225 0.27%
Please log in MINTD(MINTD/BTC) 0.00000189 3652.000 119.60957984 0.00000389 0.00000180 -50.78%
Please log in Krypton(ZOD/BTC) 0.00000040 1493.586 6.16733766 0.00000040 0.00000040 0.00%
Please log in DigitalNote(XDN/BTC) 0.00000005 4086.000 2.72685041 0.00000008 0.00000004 -28.57%
Please log in PIVX(PIVX/BTC) 0.00003599 18120087.000 6731000.15887271 0.00003599 0.00003591 0.00%
Please log in ETH(ETH/BTC) 0.01825134 7679.269 1443680.29420873 0.01828555 0.01810008 0.21%
Please log in Monero(XMR/BTC) 0.00709992 2639.000 193421.63218746 0.00709999 0.00709990 -0.00%
Please log in BittrackSystems(BTTR/BTC) 0.00000404 374.000 15.48549602 0.00000405 0.00000396 0.75%
Please log in ECPNtoken(ECPN/BTC) 0.00000001 181387.000 18.72478579 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/BTC) 0.00000192 3025.000 60.94002271 0.00000198 0.00000192 -0.52%
Please log in Horizen(ZEN/BTC) 0.00041153 188523.098 811133.07618457 0.00041810 0.00041000 -1.56%
Please log in BitcoinCash(BCH/BTC) 0.02890089 17826.900 5288983.80891917 0.02890100 0.02890000 2.67%
Please log in VectoriumFlash(VECT/BTC) 0.00000094 1647.159 10.73913492 0.00000098 0.00000061 2.17%
Please log in VectoriumPlus(VCTP/BTC) 0.00007000 0.000 0.00000000 0.00007000 0.00007000 0.00%
Please log in Bouygues(BYG/BTC) 0.00046774 1200.000 5765.80448023 0.00046778 0.00046432 0.00%
Please log in BitTube(TUBE/BTC) 0.00000105 975.000 10.28595024 0.00000106 0.00000097 8.25%
Please log in Block-Logic(BLTG/BTC) 0.00000056 36945.000 196.88087127 0.00000056 0.00000047 7.69%
Please log in 2ACoin(ARMS/BTC) 0.00000059 13120.946 80.36636729 0.00000062 0.00000056 0.00%
Please log in Radium(RADS/BTC) 0.00004108 751.000 318.75967791 0.00004115 0.00004107 -0.05%
Please log in BulpCoin(BULP/BTC) 0.00000001 51121.286 7.34190151 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Yocoin(YOC/BTC) 0.00000011 242216049.000 304014.35336017 0.00000014 0.00000009 10.00%
Please log in BitcoinRebooted(BOOT/BTC) 0.00000006 404.648 0.25054196 0.00000006 0.00000006 500.00%
Please log in Litecoin(LTC/BTC) 0.00680007 94086.015 6541117.36347682 0.00680007 0.00670500 1.41%
Please log in GlobalToken(GLT/BTC) 0.00000042 38133.000 157.48353463 0.00000044 0.00000035 5.00%
Please log in CharityCoin(CHRT/BTC) 0.00000798 271.000 22.22411479 0.00000799 0.00000790 0.63%
Please log in VeriSafe(VSF/BTC) 0.00000001 4893.000 0.50510994 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in TrezarCoin(TZC/BTC) 0.00000016 12408.000 20.49427067 0.00000016 0.00000016 0.00%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/BTC) 0.00000004 13321.000 1.82316506 0.00000010 0.00000001 -55.56%
Please log in Yobank(YOB/BTC) 0.00000326 259340.000 8716.60730876 0.00000333 0.00000314 -1.51%
Please log in AdevPlus2.0(ADV2/BTC) 0.00000004 8042.000 2.79952513 0.00000006 0.00000001 33.33%
Please log in Encocoin(XNK/BTC) 0.00000081 0.000 0.00000000 0.00000081 0.00000081 0.00%
Please log in RachelX(RACH/BTC) 0.00000075 238.000 1.84267575 0.00000075 0.00000075 0.00%
Please log in Zclassic(ZCL/BTC) 0.00003204 34706.205 11669.70868173 0.00003206 0.00003150 -6.67%
Please log in MonaCoin(MONA/BTC) 0.00013892 4867655.645 6014425.95860431 0.00014008 0.00010834 42.72%
Please log in EterbaseCoin(XBASE/BTC) 0.00000094 0.000 0.00000000 0.00000094 0.00000094 0.00%
Please log in Mchain(MAR/BTC) 0.00000055 10428.146 55.29451842 0.00000068 0.00000050 -23.61%
Please log in GricCoin(GC/BTC) 0.00000076 287185.000 181.68844843 0.00000099 0.00000014 -24.00%
Please log in MerebelCoin(MERI/BTC) 0.00003197 209837.000 69198.64602043 0.00003199 0.00003190 0.03%
Please log in TFTNetwork(TFTN/BTC) 0.00000001 13316.000 2.03437596 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Feathercoin(FTC/BTC) 0.00000116 1434029.000 17571.48725095 0.00000120 0.00000110 -1.69%
Please log in CRYNcoin(CRYN/BTC) 0.22470081 494.570 1147208.76587178 0.22470099 0.22470003 0.00%
Please log in Vertcoin(VTC/BTC) 0.00002707 171666.000 46011.66511819 0.00002707 0.00001735 0.00%
Please log in QuarkCoin(QRK/BTC) 0.00000147 40511.000 604.40673066 0.00000148 0.00000139 2.80%
Please log in Zeon(ZEON/BTC) 0.00000005 4310.000 1.64994322 0.00000005 0.00000003 66.67%
Please log in AIAScoin(AIAS/BTC) 0.00000046 32806.590 104.11964488 0.00000048 0.00000018 43.75%
Please log in IONOS(IOX/BTC) 0.00000001 1360.000 0.14039434 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Myriad(XMY/BTC) 0.00000013 4428715.000 5030.90471766 0.00000013 0.00000009 30.00%
Please log in InternetofPeople(IOP/BTC) 0.00000313 1551.000 49.82904924 0.00000318 0.00000300 0.00%
Please log in Sierracoin(SIERRA/BTC) 0.00000179 0.000 0.00000000 0.00000179 0.00000179 0.00%
Please log in GenesisX(XGS/BTC) 0.00000248 315.050 8.06565500 0.00000248 0.00000248 0.00%
Please log in GoldKash(XGK/BTC) 0.00000001 4322.000 0.44616496 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PACGlobal (PAC/BTC) 0.00000002 1149376.000 207.66377619 0.00000002 0.00000000 0.00%
Please log in Verge(XVG/BTC) 0.00000050 18617.000 87.65562093 0.00000051 0.00000041 6.38%
Please log in Diligence(IRA/BTC) 0.00000076 5002.000 39.28543408 0.00000081 0.00000072 -1.30%
Please log in Openbit(OPN/BTC) 0.00000010 2113.000 1.37617425 0.00000010 0.00000001 100.00%
Please log in GoHelpFund(GHELP/BTC) 0.00000050 1002741.000 5077.68493857 0.00000054 0.00000045 8.70%
Please log in PredatorCoin(PRD/BTC) 0.00000001 26902.000 4.24310932 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumClassic(ETC/BTC) 0.00067606 231900.500 1587344.50314854 0.00067631 0.00065886 3.83%
Please log in UOUPipe(UOU/BTC) 0.00000002 1519412.000 260.20367502 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Vidulum(VDL/BTC) 0.00000092 6904.278 72.41849901 0.00000120 0.00000088 -29.77%
Please log in PyrexCoin(PYX/BTC) 0.00000026 396.000 1.09600495 0.00000029 0.00000025 -3.70%
Please log in TetherUSDT(USDT/BTC) 0.00009749 3442525.000 3458681.29276349 0.00009800 0.00009612 -0.06%
Please log in Tron(TRX/BTC) 0.00000149 13247718.823 214908.53391142 0.00000168 0.00000148 -1.32%
Please log in 1X2Coin(1X2/BTC) 0.00000801 4911.990 421.05708681 0.00000892 0.00000801 -5.88%
Please log in LRMCoin(LRM/BTC) 0.00000031 4231.000 14.51099411 0.00000039 0.00000029 10.71%
Please log in CatoCoin(CATO/BTC) 0.00000118 10319.000 112.91875709 0.00000118 0.00000098 24.21%
Please log in Ballzcoin(BALLZ/BTC) 0.00000001 13892.000 2.31475172 0.00000002 0.00000001 -50.00%
Please log in NEO(NEO/BTC) 0.00086977 143699.000 1290215.44296479 0.00087007 0.00086929 -0.01%
Please log in PowoCoin(POWO/BTC) 0.00000001 196.600 0.02023330 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumTiger(ETIG/BTC) 0.00000001 11213.000 1.15753071 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Stelo(STL/BTC) 0.00000002 236.360 0.04872509 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/BTC) 0.00004648 705113.000 344651.00392278 0.00004997 0.00004556 -6.84%
Please log in Ngin(NG/BTC) 0.00000004 1104.000 0.90616289 0.00000011 0.00000003 -42.86%
Please log in Auxilium(AUX/BTC) 0.00000087 58934.000 509.64602043 0.00000089 0.00000078 -1.14%
Please log in DigiByte(DGB/BTC) 0.00000080 2495416.000 21030.49798699 0.00000087 0.00000077 -6.98%
Please log in AgricoinMN(AGCMN/BTC) 0.00000011 2432.000 2.12883245 0.00000017 0.00000004 22.22%
Please log in QMCoin(QMC/BTC) 0.00000031 1615.000 5.20801073 0.00000033 0.00000030 0.00%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/BTC) 0.00000034 1500.000 5.16909259 0.00000039 0.00000034 0.00%
Please log in Hostmasternode(HMN/BTC) 0.00000021 0.000 0.00000000 0.00000021 0.00000021 0.00%
Please log in Peercoin(PPC/BTC) 0.00002951 356108.000 108566.21079797 0.00002957 0.00002950 -0.20%
Please log in ConcealNetwork(CCX/BTC) 0.00001906 658.000 129.46061732 0.00001907 0.00001903 0.05%
Please log in Electroneum(ETN/BTC) 0.00000035 397947.000 1368.78435016 0.00000036 0.00000030 0.00%
Please log in KemaCoin(KEMA/BTC) 0.00000002 7508.000 1.55786105 0.00000002 0.00000001 -33.33%
Please log in Internalexchangecoin(IEX/BTC) 0.00018967 157.000 307.11974811 0.00018996 0.00018907 0.28%
Please log in XBlocks(XBC/BTC) 0.00000064 167.000 0.97357282 0.00000064 0.00000046 14.29%
Please log in MYCE(YCE/BTC) 0.00000078 1485.000 11.15381439 0.00000078 0.00000068 11.43%
Please log in VecoCoin(VECO/BTC) 0.000000060000 0.000 0.00000000 0.000000140000 0.000000140000 0.00%
Please log in BitcoinStash(BSH/BTC) 0.00008000 154.000 126.27975637 0.00008000 0.00007883 1.20%
Please log in MomoCash(MOC/BTC) 0.00000010 11442.000 11.24362547 0.00000011 0.00000008 -9.09%
Please log in Ubricoin(UBN/BTC) 0.00000057 59873.716 183.24476101 0.00000067 0.00000001 307.14%
Please log in HondaisCoin(HNDC/BTC) 0.000000010000 14097.884 0.43563538 0.000000010000 0.000000000000 0.00%
Please log in DesireCoin(DSR/BTC) 0.00000069 0.000 0.00000000 0.00000069 0.00000069 0.00%
Please log in LightPayCoin(LPC/BTC) 0.00000978 0.000 0.00000000 0.00000978 0.00000978 0.00%
Please log in Whiffnetwork(WFF/BTC) 0.00000002 3023.000 0.56415815 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in MFITCOIN(MFIT/BTC) 0.00000000 15799.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in GENOM(GENOM/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000011 0.00000011 0.00%
Please log in SpectreSecurity (XSPC/BTC) 0.000000060000 125699.000 77.85630226 0.000000060000 0.000000060000 0.00%
Please log in MenaPay(MPAY/BTC) 0.00000648 7403.000 494.31371941 0.00000649 0.00000643 0.47%
Please log in Foldingcoin(FLDC/BTC) 0.00000015 1385.000 2.40497574 0.00000019 0.00000015 -6.25%
Please log in Yoniex(YON/BTC) 0.00000122 2371592.000 30408.85857334 0.00000129 0.00000120 -5.43%
Please log in Ycash(YEC/BTC) 0.00008352 4113.000 3545.89976256 0.00008355 0.00008346 -0.04%
Please log in Bitball(BTB/BTC) 0.00000016 0.000 0.00000000 0.00000016 0.00000016 0.00%
Please log in NibbleClassic(NBX/BTC) 0.00000037 21989.690 87.42231857 0.00000044 0.00000035 -9.76%
Please log in PascalCoin(PASC/BTC) 0.00000987 171186.000 17399.50882626 0.00000987 0.00000981 0.00%
Please log in InsaneCoin(INSN/BTC) 0.00000059 763.000 4.83111386 0.00000070 0.00000054 -4.84%
Please log in MygenCoin(MGEN/BTC) 0.00007500 11.000 8.51656859 0.00007500 0.00007500 0.00%
Please log in JUMBO(JUMBO/BTC) 0.00000015 94234.000 145.91824094 0.00000015 0.00000015 0.00%
Please log in PatentTX(PTX/BTC) 0.00000082 162.000 1.36884484 0.00000090 0.00000078 -3.53%
Please log in APRCoin(APR/BTC) 0.00000045 517.000 1.56890678 0.00000045 0.00000020 136.84%
Please log in EAZY(EZY/BTC) 0.00000025 164.000 0.35728295 0.00000027 0.00000012 0.00%
Please log in MobileCryptoPayCoin(MCPC/BTC) 0.00000065 149.000 0.96242386 0.00000065 0.00000060 1.56%
Please log in HELPICO(HELP/BTC) 0.00098845 124.000 1265.22979250 0.00098890 0.00098796 0.05%
Please log in 404Coin(404/BTC) 0.000000010000 13315.000 1.37452255 0.000000010000 0.000000010000 0.00%
Please log in Satoshicoin(SATC/BTC) 0.00000114 143.000 1.65489831 0.00000120 0.00000105 3.64%
Please log in FUNDIN(FDN/BTC) 0.00000001 58438.000 6.03262103 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/BTC) 0.00005398 686.000 375.40208526 0.00005406 0.00005257 4.13%
Please log in Electronero(ETNX/BTC) 0.00003944 44483.000 18089.37307732 0.00003947 0.00003931 0.05%
Please log in eXPerienceChain(XPC/BTC) 0.000000000000 183443.270 8.16196965 0.000000000000 0.000000000000 0%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/BTC) 0.00000001 13339595.000 1377.06152575 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Teloscoin(TELOS/BTC) 0.00000050 110825.000 553.30164137 0.00000057 0.00000041 16.28%
Please log in BLibrary(BLIB/BTC) 0.00000000 2269.000 0.01723959 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/BTC) 0.00000379 516.000 20.12305151 0.00000379 0.00000376 0.00%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/BTC) 0.00000011 116.000 0.16599566 0.00000017 0.00000011 -26.67%
Please log in DASH(DASH/BTC) 0.00893506 847.360 78155.72777949 0.00893786 0.00893128 -0.02%
Please log in VeggieCoin(VEGI/BTC) 0.00000051 378.000 2.06988747 0.00000054 0.00000051 -5.56%
Please log in CRowdCLassic(CRCL/BTC) 0.00000006 510.000 0.32311345 0.00000008 0.00000005 20.00%
Please log in Galilel(GALI/BTC) 0.00000110 862.480 11.14111696 0.00000145 0.00000100 -23.08%
Please log in SecureCash(SCSX/BTC) 0.00001521 104.000 14.02642717 0.00001527 0.00001495 178.57%
Please log in Q8eCoin(Q8E/BTC) 0.00000001 332292.000 34.30288014 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BitcoinONE(BTCONE/BTC) 0.00000005 445.000 0.30360276 0.00000008 0.00000005 -16.67%
Please log in Bittrader(TRD/BTC) 0.00000009 11388.000 10.58036543 0.00000009 0.00000009 0.00%
Please log in Stablecoin(STABL/BTC) 0.00101640 139.000 1458.44533911 0.00101640 0.00101640 0.00%
Please log in DelionCoin(DLN/BTC) 0.00000003 0.000 0.00000000 0.00000012 0.00000012 0.00%
Please log in Decentralway(DCW/BTC) 0.00000008 13068.000 12.12511613 0.00000018 0.00000001 -38.46%
Please log in ScopeCoin(XSCP/BTC) 0.00000002 39046.000 7.80117683 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in AcreageCoin(ACR/BTC) 0.00000238 1388.000 34.46319810 0.00000248 0.00000235 -0.83%
Please log in HospitalCoin(HOSP/BTC) 0.00000010 12780.000 9.35614741 0.00000010 0.00000004 233.33%
Please log in MonetaVerde(MCN/BTC) 0.00000012 1150.000 2.61401878 0.00000026 0.00000012 -53.85%
Please log in ZentCash(ZTC/BTC) 0.000000000000 2872196.740 86.46732734 0.000000010000 0.000000000000 0%
Please log in MicroCoin(MCC/BTC) 0.00000009 13473.000 16.49633529 0.00000017 0.00000008 12.50%
Please log in Gwaycoin(GWAY/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000005 0.00000005 0.00%
Please log in ImageCoin(IMG/BTC) 0.00003579 2640.000 974.63745225 0.00003584 0.00003568 -0.03%
Please log in RhodiumCoin(RHOX/BTC) 0.00000001 143570.000 14.82089398 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BazzEX(BAZZ/BTC) 0.00000010 553064.000 445.64705275 0.00000010 0.00000006 11.11%
Please log in EthereumX(ETX/BTC) 0.00000006 55913.000 35.75110973 0.00000008 0.00000004 20.00%
Please log in Elphyrecoin(ELPH/BTC) 0.00000001 1140.000 0.16795705 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in BitHostCoin(BIH/BTC) 0.00000031 258107.000 847.03107257 0.00000038 0.00000027 -18.42%
Please log in Energoncoin(TFG1/BTC) 0.00049084 290068.000 1468722.67905440 0.00049100 0.00049001 0.03%
Please log in Vulcano(VULC/BTC) 0.00000031 28722.000 88.07587488 0.00000031 0.00000015 0.00%
Please log in Stellar(XLM/BTC) 0.00000612 1357224.000 85700.43563538 0.00000620 0.00000601 -0.97%
Please log in Zcoin(XZC/BTC) 0.00053031 498716.000 2731206.32517807 0.00053098 0.00053004 -0.01%
Please log in Ripple(XRP/BTC) 0.00002507 462921.000 119786.66212449 0.00002507 0.00002501 0.00%
Please log in EOS(EOS/BTC) 0.00039092 706279.500 2785834.81944874 0.00039100 0.00037451 4.26%
Please log in Cardano(ADA/BTC) 0.00001884 3665105.000 727745.89842056 0.00002000 0.00001803 -0.32%
Please log in MIOTA(IOTA/BTC) 0.00005756 3528187.000 2087151.63249716 0.00005809 0.00005621 -0.91%
Please log in NEM(XEM/BTC) 0.00001030 10496.000 1112.54671208 0.00001099 0.00000945 4.67%
Please log in Waves(WAVES/BTC) 0.00010742 3270714.500 3628356.31743573 0.00010796 0.00010697 -0.29%
Please log in Geminidollar(GUSD/BTC) 0.00009197 2348595.000 2231607.31454526 0.00009210 0.00009186 -0.14%
Please log in WHENToken(WHEN/BTC) 0.00000070 0.000 0.00000000 0.00000080 0.00000080 0.00%
Please log in BitcoinTurboKoin(BTK/BTC) 0.000000000000 1830712.000 17.92144110 0.000000000000 0.000000000000 0%
Please log in Bitcoinsvgold(BSVG/BTC) 0.00000002 591.600 0.49912253 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in Litenero(LTNX/BTC) 0.00002490 12856028.000 3304584.46577887 0.00002490 0.00002490 0.00%
Please log in OneDEX(ODEX/BTC) 0.0000000000 0.000 0.00000000 0.0000000000 0.0000000000 0%
Please log in StellarGold(XLMG/BTC) 0.00000372 0.000 0.00000000 0.00000372 0.00000372 0.00%
Please log in Goldnero(GLDX/BTC) 0.00065994 21784.000 148408.50500671 0.00065999 0.00065990 0.00%
Please log in USDCoin(USDC/BTC) 0.00012951 2881017.000 2959333.98709610 0.00012992 0.00009015 50.84%
Please log in PaxosStandard(PAX/BTC) 0.00009887 3525756.000 3612921.07350056 0.00010000 0.00009800 -1.11%
Please log in OKB(OKB/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in HuobiToken(HT/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in LEOToken(LEO/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000100 0.00000100 0%
Please log in Ravencoin(RVN/BTC) 0.00000307 8807500.000 282039.51677505 0.00000314 0.00000305 0.33%
Please log in TrueUSD(TUSD/BTC) 0.00010990 1502415.000 1705017.18024156 0.00010998 0.00010989 0.01%
Please log in 0x(ZRX/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in RioCoin(RC/BTC) 0.00119992 26838.000 332446.17580262 0.00119999 0.00119990 0.00%
Please log in CannabisKashGold(BUDZ/BTC) 0.0000000100 0.000 0.00000000 10.0000000000 10.0000000000 0.00%
Please log in Super8(S8/BTC) 0.00000100 0.000 0.00000000 0.00000400 0.00000400 0.00%
Please log in BitcoinRegular(BTRL/BTC) 0.00002898 3313.000 989.79622174 0.00002899 0.00002890 0.03%
Please log in TraderCash(TRC/BTC) 0.00000100 0.000 0.00000000 0.00003500 0.00003500 0.00%
Please log in BitcoinPlatinums(BCP/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in Dogecoin(DOGE/ETH) 0.00001639 356471.000 1871.64825765 0.00001775 0.00001121 -7.30%
Please log in BitcoinSV(BSV/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00100000 0.00100000 0%
Please log in GreenPayCoin(GPC/ETH) 0.00008676 0.000 0.00000000 0.00125000 0.00125000 0.00%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/ETH) 0.00014000 0.000 0.00000000 0.00014000 0.00014000 0.00%
Please log in BitTube(TUBE/ETH) 0.00002219 0.000 0.00000000 0.00005333 0.00005333 0.00%
Please log in 808TA(808TA/ETH) 0.0000000000 5783564723.000 193.69677960 0.0000000000 0.0000000000 0%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/ETH) 0.00000017 0.000 0.00000000 0.00000017 0.00000017 0.00%
Please log in eCreditcoin(ECR/ETH) 0.00000003 326945.000 3.29544172 0.00000004 0.00000002 0.00%
Please log in GricCoin(GC/ETH) 0.00000040 0.000 0.00000000 0.00000038 0.00000038 0.00%
Please log in GoldKash(XGK/ETH) 0.00000000 10920.000 0.00112976 0.00000001 0.00000000 0%
Please log in PACGlobal (PAC/ETH) 0.00000100 0.000 0.00000000 0.00000481 0.00000481 0.00%
Please log in TetherUSDT(USDT/ETH) 0.00579105 7273623.000 13913858.78780099 0.00579125 0.00579026 0.00%
Please log in Tron(TRX/ETH) 0.00009451 1953260.600 60525.86869448 0.00009460 0.00009156 0.12%
Please log in CatoCoin(CATO/ETH) 0.00009946 9883.000 324.36346608 0.00009955 0.00009928 0.47%
Please log in TRADcoin(TRAD/ETH) 0.00002570 16553.000 141.22743966 0.00002597 0.00002568 -0.70%
Please log in NEO(NEO/ETH) 0.05199958 72467.000 1244801.31250576 0.05199999 0.05199900 -0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/ETH) 0.00299998 315148.000 312311.90626372 0.00299999 0.00299990 0.00%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/ETH) 0.00000840 0.000 0.00000000 0.60000000 0.60000000 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/ETH) 0.00000003 1851592.000 18.36878620 0.00000003 0.00000003 -25.00%
Please log in JUMBO(JUMBO/ETH) 0.00009941 38762.000 1273.20620872 0.00009948 0.00009939 -0.06%
Please log in Skycoin(SKY/ETH) 0.00272006 401.000 354.27738122 0.00272006 0.00262006 1.87%
Please log in Electronero(ETNX/ETH) 0.00338490 12.220 13.66399669 0.00338490 0.00338490 0.00%
Please log in eXPerienceChain(XPC/ETH) 0.000000240000 47596.000 2.78255971 0.000000240000 0.000000240000 14.29%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/ETH) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in CRYMcoin(CRYM/ETH) 0.00150156 128.000 63.48193826 0.00150156 0.00150131 0.02%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/ETH) 0.00000002 0.000 0.00000000 0.00000003 0.00000003 0.00%
Please log in VeggieCoin(VEGI/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in EOS(EOS/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000501 0.00000501 0%
Please log in Rizubot(RZB/ETH) 0.00000002 126375.000 0.60130401 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Itubagus(ITB/ETH) 0.00000089 0.000 0.00000000 0.00000150 0.00000150 0.00%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in RELAY(RELAY/LTC) 0.00000001 2624800.000 3.20436473 0.00000001 0.00000001 -90.00%
Please log in GoldKash(XGK/LTC) 0.00000000 13953.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PACGlobal (PAC/LTC) 0.00000052 0.000 0.00000000 0.00000055 0.00000055 0.00%
Please log in Tron(TRX/LTC) 0.00014544 1454074.000 26087.29197043 0.00014544 0.00014544 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/LTC) 0.00043229 11443.000 605.06963875 0.00043364 0.00043229 -0.08%
Please log in Ubricoin(UBN/LTC) 0.00000008 0.000 0.00000000 0.00022000 0.00022000 0.00%
Please log in 404Coin(404/LTC) 0.000000250000 0.000 0.00000000 0.000010000000 0.000010000000 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/LTC) 0.00712000 3460.000 3007.48513245 0.00712006 0.00711997 -0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/LTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000499 0.00000499 0.00%
Please log in XP(XP/LTC) 0.00000005 11632.000 0.08456382 0.00000011 0.00000005 0.00%
Please log in Litenero(LTNX/LTC) 0.00186423 1965814.000 447391.41089112 0.00186423 0.00186423 0.00%
Please log in Goldnero(GLDX/LTC) 0.09999976 22650.000 276511.26795212 0.09999979 0.09999970 0.00%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in BitcoinMono(BTCMZ/DOGE) 0.00001400 201245176.468 8.72539115 0.00001400 0.00001050 47.37%
Please log in DogeCoinPrivate(DOGP/DOGE) 0.02323991 761777.000 73.10260803 0.02323998 0.02323989 -0.00%
Please log in PACGlobal (PAC/DOGE) 0.39900000 0.000 0.00000000 0.39809998 0.39809998 0.00%
Please log in Tron(TRX/DOGE) 5.44000000 2035621.000 45726.28805973 5.44000000 5.44000000 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/DOGE) 4.00000000 10377.000 171.39649392 4.00000000 4.00000000 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/DOGE) 191.80000000 4794.000 5263.52034302 356.90000000 161.00000000 -46.63%
Please log in DeroGold(DEGO/DOGE) 0.00000024 110833120.000 0.10983406 0.00000016 0.00000016 0.00%
Please log in Dyngecoin(DYNGE/DOGE) 0.00011888 0.000 0.00000000 0.00011888 0.00011888 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/DOGE) 0.00345000 0.000 0.00000000 0.00344000 0.00344000 0.00%
Please log in Whiffnetwork(WFF/DOGE) 0.00001600 3119.000 0.00020606 0.00001600 0.00001600 0.00%
Please log in 404Coin(404/DOGE) 0.007500000000 0.000 0.00000000 0.010000000000 0.010000000000 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/DOGE) 201.00000007 3482.000 2889.98075068 201.00000007 201.00000007 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/DOGE) 0.00005120 1055374.000 0.21404980 0.00005290 0.00005040 4.92%
Please log in Teloscoin(TELOS/DOGE) 1.99000000 0.000 0.00000000 1.99000000 1.99000000 0.00%
Please log in FREEcoin(FREE/DOGE) 0.00003305 24993673.000 3.41092109 0.00003305 0.00003305 0.00%
Please log in OneDEX(ODEX/DOGE) 0.0000300000 11412563.000 1.30892638 0.0000300000 0.0000300000 30.96%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in WINk(WIN/USDT) 0.000190 0.000 0.00000000 0.000190 0.000190 0.00%
Please log in BitcoinSV(BSV/USDT) 121.00000009 117.250 14187.25000912 121.00000009 121.00000000 0.00%
Please log in TitleNetwork(TNET/USDT) 0.49999994 42883.000 21441.49708618 0.49999998 0.49999990 0.00%
Please log in OTOCASH(OTO/USDT) 0.54049999 46249.000 24806.50642099 0.54050000 0.53499990 1.03%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/USDT) 0.14699900 0.000 0.00000000 0.00100001 0.00100001 0.00%
Please log in BitcoinRebooted(BOOT/USDT) 0.00011125 0.000 0.00000000 0.51110888 0.51110888 0.00%
Please log in EterbaseCoin(XBASE/USDT) 0.00800000 0.000 0.00000000 0.00800000 0.00800000 0.00%
Please log in NEO(NEO/USDT) 8.80000009 63938.150 562655.72322833 8.80000009 8.80000001 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/USDT) 0.00000200 0.000 0.00000000 0.00000051 0.00000051 0.00%
Please log in EOS(EOS/USDT) 3.20084524 383181.900 1226484.98280353 3.20084565 3.20077274 0.00%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in WINk(WIN/TRX) 0.000000 0.000 0.00000000 0.011900 0.011900 0%
Please log in BitTorrent(BTT/TRX) 0.03771000 1359523.347 10355186.25936166 0.03771008 0.03599991 4.75%
Please log in DecentralizeCurrency(XDCA/TRX) 0.006898 0.000 0.00000000 0.003000 0.003000 0.00%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in Ubricoin(UBN/FNB) 0.00001000 119.406 4.10880561 0.00001000 0.00001000 -90.00%

ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ

ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
FINEXBOX PLATFORM FEATURES
Finexbox is a full-featured spot trading platform for major digital assets & cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO, Monero and many more. Finexbox offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to securely trade with up to 3.3x leverage. We also boast a suite of order types to help traders take advantage of every situation.
exchange
Exchange
Finexbox offers the most liquid order book in the world, allowing users to easily exchange Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO and many other digital assets with minimal slippage.
trading
Margin Trading
Finexbox allows up to 3.3x leverage trading by providing traders with access to the peer-to-peer funding market.
funding
Margin Funding
Liquidity providers can earn interest by providing funding to traders wanting to trade with leverage. Funding is traded on an order book at various rates and periods.
orders
Order Types
Finexbox offers a suite of order types to give traders the tools they need for every scenario. Discover more about our most advanced Algorithmic orders types.
layout
Customizable Interface
Organize your workspace according to your needs: compose your layout, choose between themes, set up notifications and data preferences.
security
Security
Security of user information and funds is our first priority. Learn more about our security features and integrations.
Advanced Chart Tools
Prefer a graphical trading experience? Trade directly from the Finexbox charts:
  • Visualize your orders, positions, and price alerts
  • Drag to change price
  • Tap to modify order properties
  • See your position profits
Finexbox has integrated TradingView charts so you can enjoy a complete suite of tools to draw, annotation, download and share your charts.
api
API
Finexbox's API are designed to offer an easy and efficient way to build digital asset trading applications and tools: create your own charts, monitor and edit your orders and positions,track your trading history and wallets movements. Discover all the possibilities.
View Finexbox API Documentation
English
Copyright © 2013-2019 FinexBox Inc. All rights reserved.

finexbox dogecoin buy dogecoin exchange dogecoin to btc sell doge buying dogecoin invest doge buy doge hondaiscoin btc recharge btc recharge buy xmr doge buy dogecoin trading buy dogecoin dogecoin ethereum> eth to bitcoin