ನಿಜವಾದ ಡೇಟಾ, ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ

all
 
BTC
 
ETH
 
LTC
 
DOGE
 
USDT
 
FNB
 
TRX
 
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in FinexboxToken(FNB/BTC) 0.00005588 198.000 117.14388565 0.00005588 0.00005588 0.14%
Please log in Dogecoin(DOGE/BTC) 0.00000031 128202479.899 403849.54854420 0.00000031 0.00000029 0.00%
Please log in GoHelpFund(GHELP/BTC) 0.00000129 1020304.000 13957.46881948 0.00000134 0.00000125 0.78%
Please log in PIASA(PIASA/BTC) 0.00000099 137009.000 1382.52493382 0.00000099 0.00000090 6.45%
Please log in ECPNtoken(ECPN/BTC) 0.00000720 3315.000 252.70513499 0.00000720 0.00000720 0.00%
Please log in ILCoin(ILC/BTC) 0.00000791 4912.000 354.87305452 0.00000799 0.00000500 48.68%
Please log in zcash(ZEC/BTC) 0.00710055 35357.438 2748321.49253573 0.00730000 0.00710000 -8.94%
Please log in BitcoinSV(BSV/BTC) 0.01211035 361475.480 46348810.69518263 0.01211100 0.01211001 0.00%
Please log in AwardCoin(AWR/BTC) 0.00000069 13802.000 136.22604552 0.00000100 0.00000069 -5.48%
Please log in AdevPlus2.0(ADV2/BTC) 0.00000005 6708.000 2.87538380 0.00000005 0.00000003 25.00%
Please log in EUNO(EUNO/BTC) 0.00000205 11852.000 249.40211752 0.00000249 0.00000143 23.49%
Please log in Antra(ANTR/BTC) 0.00000124 355.000 5.30312334 0.00000217 0.00000087 -42.06%
Please log in Ittrium(XIT/BTC) 0.00000018 816.000 1.34557967 0.00000018 0.00000009 38.46%
Please log in GreenPayCoin(GPC/BTC) 0.00000496 721.501 46.23144520 0.00000630 0.00000490 -16.50%
Please log in TitleNetwork(TNET/BTC) 0.00009765 121.000 125.11519322 0.00009769 0.00009762 -0.03%
Please log in PIVX(PIVX/BTC) 0.00004668 18091251.000 8888763.98570672 0.00004672 0.00004602 0.34%
Please log in ETH(ETH/BTC) 0.02214001 362947.279 83171457.63186870 0.02221000 0.02111008 1.87%
Please log in Monero(XMR/BTC) 0.00810001 116789.500 10015846.26998411 0.00810002 0.00810001 -0.00%
Please log in BittrackSystems(BTTR/BTC) 0.00004091 61148.000 26498.61185812 0.00004098 0.00004091 -0.02%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/BTC) 0.00000750 12639.763 983.37829539 0.00000750 0.00000700 1.35%
Please log in Horizen(ZEN/BTC) 0.00058994 188967.520 1205359.42117522 0.00059000 0.00058980 -12.62%
Please log in BitcoinCash(BCH/BTC) 0.02989934 36713.800 11725645.58613022 0.02989999 0.02989818 -2.53%
Please log in VectoriumFlash(VECT/BTC) 0.00000040 1433.038 6.09370037 0.00000045 0.00000040 0.00%
Please log in VectoriumPlus(VCTP/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00001000 0.00001000 0%
Please log in BitTubecoin(TUBE/BTC) 0.00000390 141.000 5.87813658 0.00000395 0.00000390 -1.52%
Please log in BulpCoin(BULP/BTC) 0.00000004 22006.000 11.09772366 0.00000004 0.00000004 -33.33%
Please log in Diligence(iRA/BTC) 0.00000111 1129.000 12.87252514 0.00000113 0.00000102 0.00%
Please log in Yocoin(YOC/BTC) 0.00000013 226440023.000 261593.17395447 0.00000014 0.00000007 -7.14%
Please log in BitcoinRebooted(BOOT/BTC) 0.00000002 57504.000 27.50428798 0.00000005 0.00000002 -71.43%
Please log in Litecoin(LTC/BTC) 0.00927622 162769.300 16362406.44616198 0.00972718 0.00925928 -4.48%
Please log in GlobalToken(GLT/BTC) 0.00000158 12698.000 218.67199576 0.00000167 0.00000158 -3.07%
Please log in CharityCoin(CHRT/BTC) 0.00000798 265.000 22.27665431 0.00000799 0.00000790 -0.13%
Please log in VeriSafe(VSF/BTC) 0.00000001 4631.000 0.49031233 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in TrezarCoin(TZC/BTC) 0.00000026 13376.000 35.91688724 0.00000034 0.00000021 23.81%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/BTC) 0.00000007 1295.000 0.60794070 0.00000010 0.00000001 40.00%
Please log in Yobank(YOB/BTC) 0.00000341 242231353.000 8517003.15944944 0.00000350 0.00000330 5.25%
Please log in Ubricoin(UBN/BTC) 0.00000019 43386.300 72.17024880 0.00000019 0.00000006 -24.00%
Please log in Zclassic(ZCL/BTC) 0.00004262 27191.000 12273.09497088 0.00004269 0.00004200 0.05%
Please log in MonaCoin(MONA/BTC) 0.00018933 4849943.000 9836985.22858655 0.00019793 0.00018510 -1.99%
Please log in EterbaseCoin(XBASE/BTC) 0.00000094 0.000 0.00000000 0.00000094 0.00000094 0.00%
Please log in Mchain(MAR/BTC) 0.00000083 1111.000 9.49655902 0.00000087 0.00000071 16.90%
Please log in GricCoin(GC/BTC) 0.00000071 23667.000 116.04870301 0.00000100 0.00000001 -5.33%
Please log in MerebelCoin(MERI/BTC) 0.00004654 190083.000 93675.19311805 0.00004659 0.00004650 -0.02%
Please log in TFTNetwork(TFTN/BTC) 0.00000003 13893.000 4.73086289 0.00000004 0.00000002 -25.00%
Please log in Feathercoin(FTC/BTC) 0.00000247 1449266.000 37182.56866066 0.00000250 0.00000231 0.00%
Please log in CRYNcoin(CRYN/BTC) 0.22470038 464.930 1106087.98941238 0.22470097 0.22470001 -0.00%
Please log in Vertcoin(VTC/BTC) 0.00003385 185296.601 71227.11074642 0.00003800 0.00002851 -10.92%
Please log in QuarkCoin(QRK/BTC) 0.00000093 14139.000 139.29825304 0.00000097 0.00000089 2.20%
Please log in Zeon(ZEON/BTC) 0.00000017 3978.000 7.21069348 0.00000018 0.00000016 6.25%
Please log in AIAScoin(AIAS/BTC) 0.00000033 0.000 0.00000000 0.00000700 0.00000700 0.00%
Please log in IONOS(IOX/BTC) 0.00000001 1490.000 0.15775542 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Myriad(XMY/BTC) 0.00000017 4450092.305 7519.68628904 0.00000017 0.00000014 0.00%
Please log in EXPANSE(EXP/BTC) 0.00000770 199480.010 16626.60328215 0.00000800 0.00000732 -7.23%
Please log in InternetofPeople(IOP/BTC) 0.00000687 1548.000 113.07008999 0.00000699 0.00000679 -1.15%
Please log in Sierracoin(SIERRA/BTC) 0.00000165 3361.000 59.76019057 0.00000165 0.00000165 -1.79%
Please log in GenesisX(XGS/BTC) 0.00000300 347.700 11.02773954 0.00000300 0.00000299 0.33%
Please log in GoldKash(XGK/BTC) 0.00000001 3972.000 0.42053996 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PACcoin($PAC/BTC) 0.00000004 1237786.000 474.68544203 0.00000004 0.00000002 33.33%
Please log in Verge(XVG/BTC) 0.00000059 6080.000 40.32006352 0.00000067 0.00000058 -7.81%
Please log in Openbit(OPN/BTC) 0.00000009 1014.000 0.56008470 0.00000011 0.00000002 -10.00%
Please log in Fredcoin(FRED/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PredatorCoin(PRD/BTC) 0.00000001 29854.000 4.58697723 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumClassic(ETC/BTC) 0.00059965 246044.200 1555854.05516146 0.00060000 0.00059709 1.95%
Please log in UOUPipe(UOU/BTC) 0.00000002 1271915.000 224.00656431 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Vidulum(VDL/BTC) 0.00000224 469.000 11.29528851 0.00000230 0.00000224 -1.75%
Please log in PyrexCoin(PYX/BTC) 0.00000006 423.000 0.26447856 0.00000007 0.00000004 -14.29%
Please log in TetherUSDT(USDT/BTC) 0.00008671 3586082.000 4028273.24383271 0.00010998 0.00007900 -20.85%
Please log in Tron(TRX/BTC) 0.00000276 6560168.000 183467.63292747 0.00000291 0.00000233 17.95%
Please log in DEQUANT(DEQ/BTC) 0.00000094 19409.000 114.15680254 0.00000094 0.00000001 108.89%
Please log in 1X2Coin(1X2/BTC) 0.00001287 1214.000 159.97236633 0.00001287 0.00001233 6.89%
Please log in LRMCoin(LRM/BTC) 0.00000029 4937.000 16.62403388 0.00000039 0.00000021 7.41%
Please log in CatoCoin(CATO/BTC) 0.00000181 9616.000 187.68787718 0.00000191 0.00000175 -4.23%
Please log in Ballzcoin(BALLZ/BTC) 0.00000002 14113.760 2.20942297 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in NEO(NEO/BTC) 0.00127697 3488072.000 46245090.88830068 0.00127712 0.00124611 3.95%
Please log in PowoCoin(POWO/BTC) 0.00000001 203.660 0.02149285 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumTiger(ETIG/BTC) 0.00000001 13784.000 1.45939650 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Stelo(STL/BTC) 0.00000002 206.900 0.04139756 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/BTC) 0.00002983 5258.000 2053.08935944 0.00003014 0.00002916 -84.95%
Please log in Ngin(NG/BTC) 0.00000004 1356.000 1.18030704 0.00000016 0.00000003 -60.00%
Please log in Auxilium(AUX/BTC) 0.00000081 62981.000 534.98655373 0.00000086 0.00000074 -2.41%
Please log in DigiByte(DGB/BTC) 0.00000114 2427851.509 28454.71233456 0.00000115 0.00000106 0.88%
Please log in AgricoinMN(AGCMN/BTC) 0.00000010 2058.000 1.64542085 0.00000015 0.00000002 25.00%
Please log in QMCoin(QMC/BTC) 0.00000040 1390.000 5.85950238 0.00000042 0.00000038 -2.44%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/BTC) 0.00000021 1586.000 4.01757543 0.00000027 0.00000021 -22.22%
Please log in Hostmasternode(HMN/BTC) 0.00000021 0.000 0.00000000 0.00000021 0.00000021 0.00%
Please log in Peercoin(PPC/BTC) 0.00003188 116134.000 38994.23462149 0.00003194 0.00003158 1.14%
Please log in ConcealNetwork(CCX/BTC) 0.00001193 4014.000 505.50471148 0.00001193 0.00001190 0.17%
Please log in Electroneum(ETN/BTC) 0.00000056 387843.999 2198.01768131 0.00000056 0.00000050 1.82%
Please log in KemaCoin(KEMA/BTC) 0.00000077 1221.000 9.21291688 0.00000077 0.00000066 28.33%
Please log in Internalexchangecoin(IEX/BTC) 0.00018903 135.000 270.98835362 0.00018995 0.00018903 -0.24%
Please log in XBlocks(XBC/BTC) 0.00000053 136.000 0.80254102 0.00000064 0.00000049 -13.11%
Please log in MYCE(YCE/BTC) 0.00000078 1171.000 9.08078348 0.00000080 0.00000065 0.00%
Please log in VecoCoin(VECO/BTC) 0.00000012 13768.000 13.93689782 0.00000016 0.00000003 140.00%
Please log in BitcoinStash(BSH/BTC) 0.00005054 157.000 81.81789306 0.00005109 0.00004790 4.34%
Please log in MomoCash(MOC/BTC) 0.00000009 11226.000 12.08343038 0.00000012 0.00000008 -18.18%
Please log in HondaisCoin(HNDC/BTC) 0.00000001 3028.000 0.32059290 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in DesireCoin(DSR/BTC) 0.00000069 0.000 0.00000000 0.00000069 0.00000069 0.00%
Please log in LindaCoin(LINDA/BTC) 0.00000005 584426.000 291.00307040 0.00000005 0.00000004 0.00%
Please log in LightPayCoin(LPC/BTC) 0.00000978 0.000 0.00000000 0.00000978 0.00000978 0.00%
Please log in Whiffnetwork(WFF/BTC) 0.00000001 2978.000 0.52588671 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in MFITCOIN(MFIT/BTC) 0.00000000 16759.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in GENOM(GENOM/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000195 0.00000195 0.00%
Please log in SpectreSecurity (XSPC/BTC) 0.00000003 139189.000 53.70153520 0.00000006 0.00000002 0.00%
Please log in MenaPay(MPAY/BTC) 0.00000571 6547.000 392.62562202 0.00000573 0.00000566 2.15%
Please log in Foldingcoin(FLDC/BTC) 0.00000005 10317.000 5.53276866 0.00000006 0.00000005 -16.67%
Please log in Yoniex(YON/BTC) 0.00200000 0.000 0.00000000 0.00000023 0.00000023 0.00%
Please log in NibbleClassic(NBX/BTC) 0.00000008 283025.540 222.20508205 0.00000008 0.00000007 14.29%
Please log in PascalCoin(PASC/BTC) 0.00001888 58759.000 11704.53838009 0.00001895 0.00001875 0.80%
Please log in InsaneCoin(INSN/BTC) 0.00000086 1354.000 11.16114346 0.00000091 0.00000069 65.38%
Please log in MygenCoin(MGEN/BTC) 0.00007500 19.000 15.08734780 0.00007500 0.00007500 0.00%
Please log in JUMBO(JUMBO/BTC) 0.00000014 89521.000 132.69391212 0.00000014 0.00000014 0.00%
Please log in PatentTX(PTX/BTC) 0.00000137 136.000 1.89878242 0.00000139 0.00000127 1.48%
Please log in APRCoin(APR/BTC) 0.00000154 160.000 2.20349391 0.00000160 0.00000124 58.76%
Please log in EAZY(EZY/BTC) 0.00000166 162.000 2.77215457 0.00000170 0.00000155 3.75%
Please log in MobileCryptoPayCoin(MCPC/BTC) 0.00000128 112.000 1.43239809 0.00000133 0.00000112 24.27%
Please log in HELPICO(HELP/BTC) 0.00100050 142.041 1608.75902593 0.00100099 0.00100005 -28.18%
Please log in 404Coin(404/BTC) 0.00000001 12051.000 1.27591318 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Satoshicoin(SATC/BTC) 0.00000111 158.000 1.86024351 0.00000118 0.00000105 -1.77%
Please log in FUNDIN(FDN/BTC) 0.00000001 57093.000 6.04478560 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/BTC) 0.00012299 173.000 225.18549497 0.00012300 0.00012289 0.10%
Please log in Electronero(ETNX/BTC) 0.00003950 38568.000 16107.04722075 0.00003950 0.00003934 0.18%
Please log in eXPerienceChain(XPC/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/BTC) 0.00000001 11420112.000 1209.11720487 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Teloscoin(TELOS/BTC) 0.00000049 42653.001 193.01768131 0.00000054 0.00000040 40.00%
Please log in BLibrary(BLIB/BTC) 0.00000002 2413.000 0.92091053 0.00000005 0.00000002 -33.33%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/BTC) 0.00000805 438.000 37.35532027 0.00000807 0.00000804 0.00%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/BTC) 0.00000018 140.000 0.26024351 0.00000022 0.00000015 -25.00%
Please log in DASH(DASH/BTC) 0.01011885 785.902 83842.13785071 0.01060000 0.01006230 0.70%
Please log in VeggieCoin(VEGI/BTC) 0.00000052 486.000 2.71879301 0.00000054 0.00000052 0.00%
Please log in CRowdCLassic(CRCL/BTC) 0.00000002 471.000 0.17776601 0.00000006 0.00000002 -33.33%
Please log in Galilel(GALI/BTC) 0.00000316 256.000 8.38644785 0.00000317 0.00000307 4.98%
Please log in SecureCash(SCSX/BTC) 0.00000451 289.000 17.81323451 0.00000899 0.00000450 -49.04%
Please log in Q8eCoin(Q8E/BTC) 0.00000001 404235.000 42.79883536 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BitcoinONE(BTCONE/BTC) 0.00000007 505.000 0.42816304 0.00000010 0.00000006 -30.00%
Please log in Bittrader(TRD/BTC) 0.00000010 11511.000 12.18740074 0.00000010 0.00000010 0.00%
Please log in Stablecoin(STABL/BTC) 0.00101640 123.000 1323.63366860 0.00101640 0.00101640 0.00%
Please log in DelionCoin(DLN/BTC) 0.00000013 1164.000 1.04827951 0.00000016 0.00000003 62.50%
Please log in Decentralway(DCW/BTC) 0.00000002 13674.000 4.36982530 0.00000008 0.00000001 -60.00%
Please log in ScopeCoin(XSCP/BTC) 0.00000002 38237.000 8.04478560 0.00000002 0.00000002 100.00%
Please log in AcreageCoin(ACR/BTC) 0.00000244 1096.000 28.15224986 0.00000249 0.00000235 3.39%
Please log in HospitalCoin(HOSP/BTC) 0.00000019 14282.000 33.03631551 0.00000029 0.00000009 -34.48%
Please log in MonetaVerde(MCN/BTC) 0.00000025 983.000 2.76209634 0.00000029 0.00000024 -13.79%
Please log in ZentCash(ZTC/BTC) 0.00000001 1109612.000 117.48141874 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in MicroCoin(MCC/BTC) 0.00000018 11914.000 17.56675489 0.00000020 0.00000005 38.46%
Please log in Gwaycoin(GWAY/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in ImageCoin(IMG/BTC) 0.00003098 2307.000 751.84319745 0.00003098 0.00003071 1.01%
Please log in RhodiumCoin(RHOX/BTC) 0.00000001 127106.000 13.45749073 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BazzEX(BAZZ/BTC) 0.00000001 637260.000 99.51466384 0.00000002 0.00000001 -50.00%
Please log in EthereumX(ETX/BTC) 0.00000010 55137.000 53.20296453 0.00000011 0.00000008 0.00%
Please log in Elphyrecoin(ELPH/BTC) 0.00000001 1151.000 0.15606140 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in BitHostCoin(BIH/BTC) 0.00000074 217088.000 1757.11815775 0.00000081 0.00000073 1.37%
Please log in Energoncoin(TFG1/BTC) 0.00049079 294666.000 1530273.46871360 0.00049099 0.00049001 0.08%
Please log in Vulcano(VULC/BTC) 0.00000014 27683.000 41.03356273 0.00000014 0.00000014 0.00%
Please log in Stellar(XLM/BTC) 0.00000903 1464785.434 139120.72292218 0.00000910 0.00000890 4.39%
Please log in Zcoin(XZC/BTC) 0.00088785 482120.000 4530022.50333509 0.00088797 0.00088701 0.07%
Please log in Ripple(XRP/BTC) 0.00003111 469021.000 151358.64489147 0.00003120 0.00002945 1.17%
Please log in EOS(EOS/BTC) 0.00038589 7031549.000 28702709.43144520 0.00038600 0.00038501 0.16%
Please log in Cardano(ADA/BTC) 0.00001880 3598838.000 732431.98824775 0.00002000 0.00001802 -2.49%
Please log in MIOTA(IOTA/BTC) 0.00005570 3759425.000 2217597.69465325 0.00005650 0.00005454 0.91%
Please log in NEM(XEM/BTC) 0.00001031 9237.000 1007.25240868 0.00001097 0.00000957 4.35%
Please log in Waves(WAVES/BTC) 0.00014216 3259562.900 4909338.63970354 0.00014274 0.00014175 0.16%
Please log in Geminidollar(GUSD/BTC) 0.00009380 2451001.000 2459607.01312863 0.00009981 0.00009007 0.76%
Please log in WHENToken(WHEN/BTC) 0.00000310 0.000 0.00000000 0.00000021 0.00000021 0.00%
Please log in BitcoinTurboKoin(BTK/BTC) 0.00000001 12320173.000 1304.41217575 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Bitcoinsvgold(BSVG/BTC) 0.00000002 44866.000 9.29147697 0.00000004 0.00000002 -66.67%
Please log in Litenero(LTNX/BTC) 0.00002490 11412381.000 3008663.70460561 0.00002490 0.00002490 0.00%
Please log in OneDEX(ODEX/BTC) 0.0000000000 0.000 0.00000000 0.0000000000 0.0000000000 0%
Please log in StellarGold(XLMG/BTC) 0.00000372 0.000 0.00000000 0.00000372 0.00000372 0.00%
Please log in Goldnero(GLDX/BTC) 0.00012993 24803.000 34124.07961884 0.00012999 0.00012990 -0.04%
Please log in USDCoin(USDC/BTC) 0.00008824 2932350.000 2741171.45897300 0.00008910 0.00008719 0.26%
Please log in PaxosStandard(PAX/BTC) 0.00010860 3661270.000 4234925.61524616 0.00011000 0.00010810 -0.67%
Please log in OKB(OKB/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in HuobiToken(HT/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in LEOToken(LEO/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000100 0.00000100 0%
Please log in Ravencoin(RVN/BTC) 0.00000428 8810502.000 412807.48639491 0.00000448 0.00000425 -4.25%
Please log in TrueUSD(TUSD/BTC) 0.00010990 1328455.100 1546266.62202223 0.00010998 0.00010560 0.01%
Please log in RioCoin(RC/BTC) 0.00119991 26116.000 331792.92885124 0.00119999 0.00119990 -0.00%
Please log in CannabisKashGold(BUDZ/BTC) 0.00000000 375.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in TetherERC20(USDTERC20/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00001628 0.00001628 0%
Please log in Super8(S8/BTC) 0.00000002 110671.971 12.17289571 0.00000002 0.00000002 100.00%
Please log in BitcoinRegular(BTRL/BTC) 0.00002100 97.106 24.10661725 0.00002200 0.00002100 -27.59%
Please log in TraderCash(TRC/BTC) 0.00000100 50.000 0.52938062 0.00010000 0.00010000 -98.75%
Please log in BitcoinPlatinums(BCP/BTC) 0.00000001 7000.000 0.74113287 0.00000001 0.00000001 0.00%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in Dogecoin(DOGE/ETH) 0.00001463 368528.708 2084.51691598 0.00001914 0.00001400 -3.24%
Please log in BitcoinSV(BSV/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00099900 0.00099900 0%
Please log in GreenPayCoin(GPC/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00019698 0.00019698 0%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/ETH) 0.00048400 0.000 0.00000000 0.00025000 0.00025000 0.00%
Please log in BitTubecoin(TUBE/ETH) 0.00001129 0.000 0.00000000 0.00001129 0.00001129 0.00%
Please log in 808TA(808TA/ETH) 0.0000000000 3583486969.540 132.25408575 0.0000000000 0.0000000000 0%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/ETH) 0.00000015 0.000 0.00000000 0.00000015 0.00000015 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/ETH) 0.00000899 130831.606 399.74026976 0.00001400 0.00000300 -28.08%
Please log in eCreditcoin(ECR/ETH) 0.00000000 396753.000 1.21172768 0.00000002 0.00000000 0%
Please log in GricCoin(GC/ETH) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in GoldKash(XGK/ETH) 0.00000000 11492.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PACcoin($PAC/ETH) 0.00000150 0.000 0.00000000 0.00001000 0.00001000 0.00%
Please log in TetherUSDT(USDT/ETH) 0.00389960 7046373.000 8690617.60987800 0.00389998 0.00299901 0.00%
Please log in Tron(TRX/ETH) 0.00010138 1981624.000 68064.64071660 0.00010138 0.00010138 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/ETH) 0.00007586 11554.000 296.11759872 0.00007586 0.00007563 0.52%
Please log in TRADcoin(TRAD/ETH) 0.00001605 13864.000 73.67117924 0.00001624 0.00001540 4.36%
Please log in NEO(NEO/ETH) 0.05999929 3562480.000 72418256.85228640 0.05999999 0.05999900 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/ETH) 0.00499994 46057.000 88868.20140641 0.00639999 0.00499990 -21.87%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/ETH) 0.00000840 0.000 0.00000000 0.00000004 0.00000004 0.00%
Please log in JUMBO(JUMBO/ETH) 0.00000002 0.000 0.00000000 0.04000000 0.04000000 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000003 0.00000003 0%
Please log in Electronero(ETNX/ETH) 0.00338490 12.250 14.04850142 0.00338490 0.00338490 0.00%
Please log in eXPerienceChain(XPC/ETH) 0.00000041 0.000 0.00000000 0.00000045 0.00000045 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/ETH) 0.00000001 0.000 0.00000000 2.15000000 2.15000000 0.00%
Please log in CRYMcoin(CRYM/ETH) 0.00899995 123.000 375.05287791 0.00900000 0.00899987 0.00%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/ETH) 0.00000458 0.000 0.00000000 500.00000000 500.00000000 0.00%
Please log in VeggieCoin(VEGI/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in EOS(EOS/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in Rizubot(RZB/ETH) 0.00000002 136253.000 0.64053530 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Itubagus(ITB/ETH) 0.00000089 0.000 0.00000000 0.03500000 0.03500000 0.00%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in RELAY(RELAY/LTC) 0.00000006 0.000 0.00000000 100.00000000 100.00000000 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/LTC) 0.00000010 0.000 0.00000000 0.00330000 0.00330000 0.00%
Please log in GoldKash(XGK/LTC) 0.00000000 13539.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PACcoin($PAC/LTC) 0.00033940 0.000 0.00000000 0.00002000 0.00002000 0.00%
Please log in Tron(TRX/LTC) 0.00014541 1506762.000 27432.91746060 0.00014541 0.00014541 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/LTC) 0.00025260 9382.000 294.45152886 0.00025322 0.00024881 1.88%
Please log in 404Coin(404/LTC) 0.00005000 0.000 0.00000000 0.00000500 0.00000500 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/LTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000013 0.00000013 0%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/LTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in XP(XP/LTC) 0.00000005 12497.000 0.10000135 0.00000009 0.00000005 -64.29%
Please log in Litenero(LTNX/LTC) 0.00186423 2261389.000 527846.72495902 0.00186423 0.00186423 0.00%
Please log in Goldnero(GLDX/LTC) 0.09999995 23182.000 290257.68251518 0.09999999 0.09999990 -0.00%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in DogeCoinPrivate(DOGP/DOGE) 0.03888618 790743.100 130.22316936 0.03888622 0.02700000 -0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/DOGE) 1.00000000 0.000 0.00000000 19.00000000 19.00000000 0.00%
Please log in PACcoin($PAC/DOGE) 0.45000000 0.000 0.00000000 0.45000000 0.45000000 0.00%
Please log in Fredcoin(FRED/DOGE) 0.00023075 0.000 0.00000000 0.00023075 0.00023075 0.00%
Please log in Tron(TRX/DOGE) 6.44101490 2031601.000 55417.92218990 6.44101495 6.44101490 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/DOGE) 6.00000000 13636.000 346.49403264 6.00000000 6.00000000 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/DOGE) 315.40000000 4946.000 6672.05819366 323.90000000 292.00000000 -0.72%
Please log in DeroGold(DEGO/DOGE) 0.00000011 14326626686.500 6.41989358 0.00000011 0.00000010 10.00%
Please log in Whiffnetwork(WFF/DOGE) 0.00001633 2974.000 0.00020567 0.00001633 0.00001633 0.00%
Please log in 404Coin(404/DOGE) 0.01000000 3085.084 0.13065454 0.01000000 0.01000000 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/DOGE) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000229 0.00000229 0%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/DOGE) 0.00005490 1157335.000 0.26798664 0.00005910 0.00004720 17.56%
Please log in Teloscoin(TELOS/DOGE) 3.00000000 0.000 0.00000000 3.00000000 3.00000000 0.00%
Please log in FREEcoin(FREE/DOGE) 0.00002050 22965783.000 1.99385069 0.00002050 0.00002050 0.00%
Please log in OneDEX(ODEX/DOGE) 0.0001500000 11322926.000 7.19295667 0.0001500000 0.0001500000 0.00%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in BitcoinSV(BSV/USDT) 162.89999922 379380.550 61801091.32396636 162.90000000 162.89999815 0.00%
Please log in TitleNetwork(TNET/USDT) 0.99999991 76765.000 76764.99733225 0.99999999 0.99999991 -62.96%
Please log in OTOCASH(OTO/USDT) 0.59999998 4907.403 2944.44155536 0.59999999 0.59999990 0.00%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/USDT) 0.15000000 0.000 0.00000000 0.01600000 0.01600000 0.00%
Please log in BitcoinRebooted(BOOT/USDT) 0.00111125 0.000 0.00000000 0.00111125 0.00111125 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/USDT) 0.00005501 6493.500 0.35720744 0.00005501 0.00005501 -99.77%
Please log in EterbaseCoin(XBASE/USDT) 0.00800000 0.000 0.00000000 0.00800000 0.00800000 0.00%
Please log in NEO(NEO/USDT) 15.08019479 369986.250 5579439.89870092 15.08019545 15.08011052 0.00%
Please log in EOS(EOS/USDT) 4.70013536 368714.672 1732984.22623182 4.70013536 4.70004443 -0.00%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in BitTorrent(BTT/TRX) 0.04299999 1388779.000 12645296.65655928 0.04299999 0.04299990 0.00%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in Ubricoin(UBN/FNB) 0.02500000 0.000 0.00000000 0.01900000 0.01900000 0.00%

ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ

ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
FINEXBOX PLATFORM FEATURES
Finexbox is a full-featured spot trading platform for major digital assets & cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO, Monero and many more. Finexbox offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to securely trade with up to 3.3x leverage. We also boast a suite of order types to help traders take advantage of every situation.
exchange
Exchange
Finexbox offers the most liquid order book in the world, allowing users to easily exchange Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO and many other digital assets with minimal slippage.
trading
Margin Trading
Finexbox allows up to 3.3x leverage trading by providing traders with access to the peer-to-peer funding market.
funding
Margin Funding
Liquidity providers can earn interest by providing funding to traders wanting to trade with leverage. Funding is traded on an order book at various rates and periods.
orders
Order Types
Finexbox offers a suite of order types to give traders the tools they need for every scenario. Discover more about our most advanced Algorithmic orders types.
layout
Customizable Interface
Organize your workspace according to your needs: compose your layout, choose between themes, set up notifications and data preferences.
security
Security
Security of user information and funds is our first priority. Learn more about our security features and integrations.
Advanced Chart Tools
Prefer a graphical trading experience? Trade directly from the Finexbox charts:
  • Visualize your orders, positions, and price alerts
  • Drag to change price
  • Tap to modify order properties
  • See your position profits
Finexbox has integrated TradingView charts so you can enjoy a complete suite of tools to draw, annotation, download and share your charts.
api
API
Finexbox's API are designed to offer an easy and efficient way to build digital asset trading applications and tools: create your own charts, monitor and edit your orders and positions,track your trading history and wallets movements. Discover all the possibilities.
View Finexbox API Documentation
English
Copyright © 2013-2019 FinexBox Inc. All rights reserved.

finexbox dogecoin buy dogecoin exchange dogecoin to btc sell doge buying dogecoin invest doge buy doge hondaiscoin btc recharge btc recharge buy xmr doge buy dogecoin trading buy dogecoin dogecoin ethereum> eth to bitcoin